دانلود pdf کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation

[ad_1]

پیشرفت در دانش مکانیسم های مغز به ما آموخته است که چگونه می توان یادگیری را با دادن کیفیت زندگی به دانش آموزان که مدرسه تاکنون از آن چشم پوشی کرده است ، لذت بخش تر کنیم. جهان در حال تغییر است ، دنیای مدرسه باید تغییر کند: بسیاری از کودکان در آنجا خسته می شوند ، وقتی دیگران نمی توانند محتوای بیش از تکرار را ادغام کنند. امروزه می توان عملکرد احساسی و مغزی را برای علاقه به حساب آورد و بیشترین تعداد را به موفقیت رساند.

[ad_2]

دانلود کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation