دانلود pdf کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد نظریه و سیاست تجارت منطقه ای و چند جانبه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. با فروپاشی گفتگوها در جریان دور تجارت دوحه WTO ، منطقه گرایی در قالب توافق نامه های تجارت محلی (RTA) افزایش یافت. این به نوبه خود تعدادی از موارد مهم را در بحث سیاست تجارت جهانی مطرح کرده است. با توجه به پیامدهای مذاکرات RTA و WTO در توسعه اقتصادی ، این کتاب بر لزوم بررسی اثرات کلان و خرد جریان تجارت بین المللی بر رفاه ، درآمد ، فقر و محیط زیست ، به ویژه در پرتو تنوع ، ناهمگنی و محدودیت ، تأکید می کند. ظرفیت مالی کشورهای در حال توسعه این بخش در زمینه های مختلف تجارت ، سرمایه گذاری ، فقر ، جنسیت و ابعاد قانونی در چارچوب منطقه ای و چندجانبه بحث می کند و یک راهنمای مفید برای تدوین سیاست های تجاری و اقتصادی به نفع کشورهای در حال توسعه است. این کتاب از نظر اقتصادی ، بازرگانی و مدیریت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود و مرجع مفیدی برای تحقیقات جایگزین در این زمینه خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries