دانلود pdf کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با اصلاح ضمانت نامه ها ، حسن نیت با حسن نیت و منافع بیمه پذیر ، اصلاح قانون بیمه های دریایی و تجاری تجزیه و تحلیل به موقع و لازم از این حوزه در حال تغییر در قانون بیمه دریایی را فراهم می کند. کل بخش بیمه در روند اصلاحات شرکت می کند و شرکت می کند و این علاقه گسترده در انواع کمک های این کتاب با کیفیت فوق العاده بالا منعکس می شود. این کتاب پیامدهای حقوقی و عملی پیشنهادها در قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان ، از روش های حقوقی ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاه ، در مورد پیشنهادها انتقاد می کنند و در مورد زنده ماندن و آینده روند اصلاحات بحث می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law