دانلود pdf کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness

[ad_1]

وقتی اوضاع و احوال ما از هم می پاشد چگونه جمع می شویم؟ اگر با ناآرامی های سیاسی ، همه گیر جهانی ، ناآرامی های مدنی و خطای معنوی روبرو شویم ، بهترین راه پیش رو چیست؟ کشف مجدد روح ، کاوش در اصول معنوی حیاتی است که باید در واقعیت اجتماعی کنونی خود درک کرده و از آن استقبال کنیم. این کتاب بر ماهیت حرکت درونی و چگونگی مقابله با موانع اجتماعی کنونی است که باعث تفرقه و بیگانگی عمیق می شود. وقتی زندگی معنوی خود را از طریق مرکز گرایی ، تنظیم ، تمرین و یادگیری نحوه زندگی با دیگران پیدا کنیم و فعال کنیم ، می توانیم به طور کامل و هماهنگ گرد هم آییم.

[ad_2]

دانلود کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness