دانلود pdf کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این رویه های کنفرانس طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگهای یادگیری ، گنجاندن حمایت اجتماعی-عاطفی در تدریس و سیاستگذاری ، تحول فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی م institutionsسسات ما و اعتقادات به وجود آمده در مورد یادگیری را بررسی می کند. آنها چالشهای پیچیده مرتبط با استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و م institutionsسسات آموزش عالی را برای ارتقا understanding درک و بینش بیشتر توضیح می دهند ، و همچنین از دامهایی که مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” به همراه دارد جلوگیری می کنند. کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings