دانلود pdf کتاب Qualitative Investment Decision-Making Methods under Hesitant Fuzzy Environments

[ad_1]

این کتاب پنج روش کیفی را برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات ناخواسته ابهام شرح می دهد. موارد زیر عبارتند از: روش ساخت مبتنی بر تحلیل پاکت فازی ترجیحی ، (4) روش تصمیم گیری سرمایه گذاری مبتنی بر بررسی همکار فازی مردد و ادغام استراتژیک و (5) روش تصمیم گیری سرمایه گذاری بر اساس اندازه گیری EHVaR و تجزیه و تحلیل دم.

[ad_2]

دانلود کتاب Qualitative Investment Decision-Making Methods under Hesitant Fuzzy Environments