دانلود pdf کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات و نوآوری حمل و نقل ، برجسته چشم انداز همکاری بین کشورهای مختلف است. برای ایجاد زمینه ای برای چنین همکاری ، این کتاب ابتدا وضعیت موجود در کشورهای جداگانه را با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره توصیف می کند و مهمترین روندهای فناوری و همچنین سیاست های نوآوری فعلی در این کشورها را با مهمترین مزایا مشخص می کند. و چالش ها برای ایجاد همکاری بین آنها این کتاب نه تنها در سه کشور مورد بررسی ، بلکه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز یک منبع ارزشمند برای محققان حمل و نقل ، مقامات تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل است. با ارائه یک عکس فوری از تحقیقات فعلی و سیاست های حمل و نقل ، موجب تبادل و همکاری بین کشورها می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World