دانلود pdf کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017

[ad_1]

این کتاب ها آخرین اطلاعات در مورد پیشرفت های جدید خودرو ، تکنیک های جدید یا بهبود یافته تست و روش های جدید یا بهبود یافته محاسبه را ارائه می دهند. ارائه دهندگان از صنعت و دانشگاه هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017