دانلود pdf کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

این جلد سوم یک مرور اجرایی از مدیریت چرخه چرخه محصول (PLM) را ارائه می دهد و جزئیات نقشی را که مدیران در ابتکارات PLM بازی می کنند ارائه می دهد. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM به وجود آمده ، چرا بسیار مهم است ، اصول استراتژی PLM و مراحل معمول در یک ابتکار PLM. در طول کتاب ، نویسنده نمونه ها و مطالعات موردی را نشان می دهد که نقش های مختلف مدیران را در ابتکارات PLM نشان می دهد. این گزارش با تجربه جان استارك در كار با بیش از 100 طرح PLM با شركت ها اطلاع داده می شود. کتاب حاضر درک خواننده از PLM را گسترش می دهد و مهارت های لازم برای موفقیت در اجرای PLM و دستیابی به عملکرد محصول در کلاس جهانی در طول چرخه عمر محصول را ارتقا می دهد. این کتاب مختصراً از PLM و دانش لازم برای هدایت یا مشارکت در ابتکار PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :