دانلود pdf کتاب Process Control : Theory and Applications

[ad_1]

این کتاب مرجع را می توان در سطوح مختلف خواند و آن را به یک منبع قدرتمند اطلاعات تبدیل کرد. این بخش بیشتر جنبه های کنترل را ارائه می دهد که می تواند به هر کسی کمک کند تا دیدگاه ترکیبی از تئوری کنترل و کاربردهای احتمالی ، به ویژه با توجه به مهندسی فرآیند داشته باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Process Control : Theory and Applications