دانلود pdf کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این جلد ، نمای کاملی از هر جنبه از سرطان ، از جمله آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی را ارائه می دهد. به نقش خاص میکرو محیط لنفوم پرداخته شده و ارتباط بین لنفوم هوچکین و لنفوم های غیرهوچکین مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است. نوشته شده توسط متخصصان در این زمینه ، آسیب شناسی مولکولی دقیق یا لنفوم هوچکین یک منبع ارزشمند برای متخصصان آنکولوژی ، جراحان ، آسیب شناسان است. ، دانشجویان بالینی و محققین درگیر در تشخیص ، درمان و مطالعات تحقیقاتی این نئوپلاسم لنفاوی هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :