دانلود pdf کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

این کتاب با هدف تبیین ظهور دولت رفاهی نروژی – و تا حدی اسکاندیناوی – از نظر تاریخی و مردم شناسی است. هالوارد ویکه استدلال می کند که اشکال خاصی از تحرک سیاسی در سطح پایه به آنچه او “درجه ثقل پایین” می نامد – نظمی سیاسی که در آن نهادهای غیرمتمرکز امکان محدود کردن نیروهای متمرکز را می دهد – کمک زیادی کرده است. اگرچه ادبیات بین المللی وسیعی در مورد کشورهای رفاهی شمال اروپا وجود دارد ، اما دانش محدودی در مورد چگونگی تعبیه این کشورها در زمینه های محلی وجود دارد. رویکرد ویک مبتنی بر یک عمل مردم نگاری است که می تواند به عنوان “نهادهای داخل و خارج” توصیف شود. این کار براساس کار مردم نگاری در مجامع شهرداری ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و زمینه های مختلف غیررسمی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach