دانلود pdf کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از مهمترین و مهمترین تحولات چین در سه دهه گذشته را مورد بحث قرار می دهد ، شهرنشینی سریع و گسترده این کشور است که فرهنگ سیاسی شهرنشینان چین را تغییر داده است. این کتاب یک مطالعه سیستماتیک و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی ، مانند حمایت از قدرت سیاسی ، علاقه سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را بیان می کند. این کتاب برای دانشمندان علوم شهری ، همایش شناسان و کسانی که از نزدیک به موضوعات تأثیرگذار بر آینده سیاسی یک قدرت نوظهور جهانی نگاه می کنند ، بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Political Culture and Participation in Urban China :