دانلود pdf کتاب Plants and Society, 8th Edition – Original PDF

[ad_1]

برای مطالعه رابطه بین گیاهان و انسان ها ، رویکردی چند رشته ای در پیش بگیرید. دانش آموزان در معرض ارتباط تاریخی جامعه با گیاهان هستند و اصول اولیه گیاه شناسی را با تأکید بر جنبه های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گیاهان و قارچ ها پوشش می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Plants and Society, 8th Edition – Original PDF