دانلود pdf کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب روش های ارگانیک تعامل عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ترویج می کند. نویسندگان از ادبیات چند رشته ای غنی در تفکر اکولوژیکی و همچنین تحقیقات مربوط به مشارکت عمومی در رویدادهای علمی برگزار شده در ایالات متحده طی چند سال گذشته استفاده می کنند. از طریق این ترکیب نظریه اکولوژی و مطالعات موردی ، این کتاب هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. این یک روش کارآمد و م ofثر برای انجام مأموریت های خود در اختیار دانشمندان تعامل قرار می دهد ، در عین حال یک روش معتبرتر از نظر زیست محیطی برای مطالعه مردم فعلی را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science