دانلود pdf کتاب Novel Nanomaterials for Supercapacitors

[ad_1]

نانو مواد جدید برای ظرفیت های بزرگ نشان می دهد که چگونه از نانومواد جدید برای ایجاد سیستم های ابر خازن کارآمدتر استفاده می شود. این کتاب به مبانی الکتروشیمی ، سینتیک ابر خازن ، سنتز ، فرآیندها و خصوصیات مواد الکترود پیشرفته (2D ، 3D ، هیدرید ، گرافن ، نانوکامپوزیت ها ، نانولوله های کربنی ، دی هالکوژنیدها ، آئروژل ، دی الکتریک و …) می پردازد. آرایش سلولها برای توسعه ابر خازنهای متقارن و نامتقارن پیشرفته مایع و جامد با استفاده از مواد پیشرفته و الکترولیتها در کتاب نشان داده شده است. کتاب وی حاوی تحقیقاتی از یک تیم دانشگاهی است که در سطح بین المللی در حال بررسی است و برنامه های مهم فعلی و بالقوه آینده را برجسته می کند.

این کتاب مرجع مهمی برای دانشمندان مواد ، مهندسان برق و محققانی است که در زمینه ذخیره انرژی کار می کنند و می خواهند ببینند که چگونه نانومواد می توانند به ایجاد سیستم ها و دستگاه های کارآمدتر کمک کنند.

  • بررسی کنید که چگونه استفاده از نانومواد منجر به ایجاد ظرفیت های کارآمدتر و قدرتمندتر می شود
  • شامل پوشش آخرین طراحی ، مطالعه و پیکربندی یک ابرخازن ، به نفع بخشهای دانشگاهی ، صنعتی و فناوری
  • روش های استفاده از نانومواد تاکنون در ایجاد ابر ظرفیت را توضیح دهید و برنامه های بالقوه آینده را پیشنهاد دهید
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Novel Nanomaterials for Supercapacitors