دانلود pdf کتاب Neuroanatomy for Speech-Language Pathology and Audiology

[ad_1]

نورواناتومی برای آسیب شناسی گفتار – زبان و شنوایی شناسی ، چاپ دوم ، به طور خاص متناسب با نیاز دانشجویان در علوم ارتباطات و اختلالات است. با جدیدترین تحقیقات به روز شده ، شامل دانش اولیه عصب کشی عمومی ، با تمرکز مربوط به مخاطبان آسیب شناسی گفتار و شنوایی شناسی است. این متن دانش آموز پسند و جذاب در چهار بخش اصلی سازمان یافته است: بخش اول دانشجویان را با سیستم عصبی آشنا می کند. بخش دوم ساختارهای اصلی عصبی را مورد بحث قرار می دهد. بخش III بر عصب شناسی گفتار ، زبان ، شنوایی ، شناخت ، احساسات و بلع متمرکز است. و بخش چهارم مربوط به عمل عصب کشی در زمینه است.

[ad_2]

دانلود کتاب Neuroanatomy for Speech-Language Pathology and Audiology