دانلود pdf کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل ظاهراً بی حد و حصر فناوری نانوتکنولوژی ، شیوه های جدید حکمرانی ، شبکه سازی و اعمال قدرت و اختیار را به همراه دارد. این متن به دانشمندان جنوب جهانی متمرکز است و به گفتارها ، تخیلات و مادیات فناوری نانو در هنگام گسترش و تعامل در شبکه های دانش می پردازد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوکارهای حاکمیت موجود و سیاست های علمی ، فناوری و نوآوری ، از فناوری نانو موهوم برای ایجاد انگیزه های نمادین و مادی جدید استفاده می کنند و بنابراین حکمرانی آنها را شکل می دهند. با شناسایی عدم تقارن دانش و قدرت که همیشه در حال تغییر است ، این کتاب بینش تازه ای در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :