دانلود pdf کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد زیست شناسی مکانیکی اصلاح و سازگاری استخوان ، از جمله درمان شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی عضلانی است که تعاملات استخوان و عضله را در طی فعالیت های روزمره توصیف می کند ، مانند پیاده روی یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای تخمین خواص مکانیکی استخوان ، اصلاح و استخوان سازی ، مدل های سلولی که تعاملات پیچیده بین استخوان و سلول را توصیف می کنند ، عوامل تنظیمی بیوشیمیایی و بیومکانیکی: همچنین فرآیندهای زیر سلول تحت درمان قرار می گیرند ، از جمله ترتیب رشته های اکتین به دلیل بارگذاری مکانیکی و تغییر تنظیمات گیرنده

[ad_2]

دانلود کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :