دانلود pdf کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی استفاده کرد در حالی که هنوز تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها حفظ می شود. از طریق یک سری داستان های موردی که در ده فصل در این تک نگاری شرح داده شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های مربوط به کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده به دست می آورند. مخاطبان هدف تمرین کنندگان آب خواهند بود که در پروژه هایی استفاده می کنند که از رویکردهای یکپارچه مدیریت آبخیزداری برای آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که پروژه های متمرکز بر این موضوع را طراحی می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands