دانلود pdf کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :

[ad_1]

این کتاب روش جدید اطلاعات تشخیصی را برای تعیین کیفیت مکالمات تلفنی ارائه می دهد. برای این منظور ، یک مکالمه به سه مرحله مکالمه جداگانه (گوش دادن ، گفتن و تعامل) تفکیک می شود و ابعاد ادراکی مربوطه برای هر مرحله مشخص می شود. یک روش تست تحلیلی جدید مستقیماً ابعاد افراد غیر متخصص را جمع آوری می کند. شناسایی ابعاد ادراکی و روش آزمون جدید در دو آزمایش مکالمه پیچیده تأیید می شود. نمرات ابعاد جمع آوری شده با روش آزمون جدید برای تعیین کیفیت هر مرحله مکالمه استفاده می شود ، و ویژگی های سه مرحله به نوبه خود برای مدل سازی کلی کیفیت مکالمه ترکیب می شوند. تحقیقات اساسی انجام شده اساس توسعه مدل مقدماتی جدید مدل کیفیت مکالمه را تشکیل می دهد. این تحلیل چند بعدی مکالمات تلفنی ، چراغ مهمی برای تجزیه و تحلیل عمیق کیفیت تماس برای تشخیص و بهینه سازی سیستم های مخابراتی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Multidimensional Analysis of Conversational Telephone Speech :