دانلود pdf کتاب Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes

[ad_1]

این کتاب مسائل مختلفی را در مورد مدل سازی ترافیک بار و مسافر مورد بحث قرار می دهد ، و رویکردهای کلی و تفاوت های منطقه ای را بررسی می کند. مورد اخیر ممکن است نتیجه قانون ملی یا رویکردهای مختلفی باشد که دانشمندان در سراسر جهان اتخاذ کرده اند و بر سازمان حمل و نقل بین قاره ای و جنبه های برنامه ریزی و هماهنگی حرکت شیوه های مختلف حمل و نقل ، به ویژه حمل و نقل بین مد و چند حالت متمرکز هستند. رویکردهای جدید برای پیش بینی نیازهای حمل و نقل نیز در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes