دانلود pdf کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

؟ این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلز ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی را در بر می گیرد. رویکردهای سازماندهی اتمهایی که خوشه و ذره نانو تشکیل می دهند در چند وقت اخیر به سرعت پیشرفت کرده اند. این پیشرفت با ترکیبی از رویکردهای آزمایشی و محاسباتی توصیف شده و به طور مفصل توسط نویسندگان مورد بحث قرار گرفته است. نکات برجسته اخیر از خواص و کاربردهای مختلف در حال ظهور ، از پلاسمونیک گرفته تا تجزیه ، در حال نمایش است.

[ad_2]

دانلود کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications