دانلود pdf کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب در مورد مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) ، در شرایط فعلی ، و نقش جدید آن در زمینه مدیریت ریسک است. مفهوم ریسک عملیاتی مورد بحث گسترده ای در زمینه ادبیات ORM است که طی سالهای گذشته افزایش یافته است. با تجزیه و تحلیل روش های مختلف که تلاش می کنند داده های کمی و کیفی یا رویکردهای مختلف اندازه گیری را ادغام کنند ، نویسندگان چارچوب روش ، مفروضات ، ابزار آماری و نتایج اصلی مدل ریسک صنعت را که توسط واسطه ها پیش بینی شده است ، بررسی می کنند. این کتاب همچنین به عنوان راهنما برای دانشگاهیان و دانشجویان ، در مورد مسیر اقدامات تخفیف ، که توسط نتایج اصلی روش های کاربردی پیشنهاد شده است ، بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و ناظران مالی و نظارتی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach