دانلود pdf کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe

[ad_1]

این کتاب با مشارکت راجر ای هاو در جوامع بین المللی ریاضیات و آموزش ریاضیات الهام گرفته شده است. دکتر. دادگاه ها ، معروف به خاطر کمک های تحقیقاتی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال خود شکل ، تحلیل هارمونیک و نظریه تغییرناپذیر ، درک ما را از ریاضیات تدریس شده در کلاس های اولیه مدرسه کاملاً عمیق تر کرده و ریاضیدانان و مربیان ریاضیات را به چالش و تحریک کرده است با هم کار کنید تا این قسمت از جهان ریاضی را با انتقاد بیشتر و با روشهای جدید تخیلی کشف کنید. این جلد به خلاصه و برجسته سازی دادگاه ها در موضوعات مختلف در آموزش ریاضیات ، نشان دادن امکان و اهمیت درگیری ریاضیدانان در تحقیقات تأثیرگذار در آموزش ریاضیات و نشان دادن اهمیت همکاری و تبادل بین رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe