دانلود pdf کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب درباره تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی است. برای انجام این کار ، از رویکرد تکاملی استفاده می شود که تغییرات سیستم های اقتصادی-اجتماعی را از نقطه نظر تکاملی مشاهده می کند که گذشته ، حال و آینده را به هم متصل می کند و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی پرخطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی-اجتماعی نیز با استفاده از رویکرد سیستم ها ، که تقاضا برای موضوعات پیچیده اقتصادی را ارزیابی می کند ، که با ارتباطات پایدار بین عناصر آنها مشخص می شود ، به عنوان سیستم های اقتصادی اجتماعی ارزیابی می شود. ترکیبی از این دو رویکرد در زمینه مطالعه تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی در علم اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب موضوعات مختلفی را که هم جنبه های اساسی سازمان سیستم های اقتصاد و مدیریت را پوشش می دهد و هم جنبه های کاربردی مدیریت تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی را بررسی می کند. مخاطبان كتاب شامل دانشمندان و صاحبنظراني هستند كه كار آنها شامل فرآيند پويا توسعه سيستم هاي اجتماعي – اقتصادي مدرن است. نتیجه گیری علمی و توصیه های عملی که این کتاب ارائه می دهد می تواند برای توسعه و اجرای سیاست های اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :