دانلود pdf کتاب Macroeconomics, Fifth Edition

[ad_1]

اقتصاد کلان مدرن و عملی اقتصاد کلان چاد جونز به دانشجویان می آموزد که مانند اقتصاددانان کلان مدرن ، با پوشش رشد قوی و جذاب و رویکرد شهودی تر به مدل ها ، فکر کنند. هواداران به دلیل توضیحات روشن ، سازماندهی انعطاف پذیر ، مطالعات موردی به موقع ، داده ها و تأکید بر حل مسئله مورد ستایش قرار می گیرند. اقتصاد کلان ابزارهای عملی لازم برای درک و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. این متن نوآورانه اقتصاد کلان را بدون آسیب رساندن به سختی ، پیچیده تر می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Macroeconomics, Fifth Edition