دانلود pdf کتاب Les sanctions de l'inexécution après la réforme du droit des contrats

[ad_1]

بزرگترین نوآوری اصلاح قانون قرارداد در 10 فوریه 2016 ، تغییر عمیق در مجازاتهای عدم اجرای قرارداد است. یک جانبه گرایی و جلوگیری از دادرسی نیاز به بهره وری اقتصادی را ترجیح داده است. احترام به واژه داده شده به این ترتیب به نفع اطمینان حقوقی تقویت شده و اراده برای برقراری تعادل اقتصادی قرارداد تأیید می شود. در تحریم ها توازن قوا و عدم توازن بین طرف های قرارداد لحاظ می شود. علاوه بر این ، یک قاضی با قدرت های تقویت شده می تواند پس از آن آنها را کنترل کند. مجازات های پیش فرض به عنوان یک نمونه کامل از تغییر در مدل قراردادی فرانسه است. این کار به تعادل مورد نظر بین کارآیی اقتصادی ، قدرت قاضی و عدالت قراردادی در مجازات های عدم پرداخت برمی گردد.

[ad_2]

دانلود کتاب Les sanctions de l'inexécution après la réforme du droit des contrats