دانلود pdf کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin

[ad_1]

روابط اقتصادی و تجاری ایجاد شده در چارچوب توافقنامه های ارتباطی بین اروپا و کشورهای ACP (آفریقا ، کارائیب ، اقیانوس آرام) و همچنین کشورها و سرزمین های خارج از کشور (OCTs) از مدتها پیش دارای امتیاز بوده و مورد علاقه سیاست های ژئوپلیتیکی بوده است. تحولات در پایان قرن 20 و نتیجه جهانی سازی اقتصاد. امید ناامید به توسعه بر این مشارکت که از تاریخ استعمار به ارث رسیده است ، غلبه داشت و زمینه را برای ادغام تدریجی در بلوک های منطقه ای و اقتصاد جهانی فراهم کرد. مطالعات نویسندگان مشارکت کننده در این کتاب راه حل هایی را که اتحادیه اروپا ، کشورهای ACP و OCT برای کشف چالش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرن 21 نیاز دارند ، مورد سوال قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin