دانلود pdf کتاب Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

کِمو یک پادشاه است که استبدادش سقوط خودش را به بار می آورد و مردمش را در مسیر تبعید سوق می دهد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Les balafres du pouvoir : Roman