دانلود pdf کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises

[ad_1]

این کتاب حقوق تعهدات فرانسه و ژاپن و تکامل آنها را با هم مقایسه می کند. در فرانسه ، قانون قرارداد با مصوبه شماره اصلاح شد. 2016-131 از 10 فوریه 2016 و توسط قانون تصویب 20 آوریل 2018. تا آنجا که به قانون مسئولیت مربوط می شود ، می توان آن را بر اساس “پیش نویس تشکیل موقت صومعه (مارس 2017) اصلاح کرد. در ژاپن ، در سال 2017 ، رژیم غذایی اصلاحیه قانون اجباری را تصویب کرد که از اول آوریل سال 2020 به اجرا درآمد. در هر دو مورد ، استدلال های مشابهی مطرح شد (جذابیت حقوق ملی ، قابلیت دسترسی برای مردم ، سازگاری با تغییرات اقتصادی و اجتماعی) و بحث های شدیدی درگرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises