دانلود pdf کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)

[ad_1]

تجدید طبقه بندی حقوق آزادی ، دوره تصدی یک حزب کوچک شناخته شده کوچک را که خود را مرکز گرا اعلام می کند و آداب قانونی را که حقوق توزیع شده بین جمهوری چهارم ، حزب جمهوری خواه آزادی (PRL) را توزیع می کند ، رد می کند ، مطالعه می کند. . ادامه غیرمستقیم PSF توسط سرهنگ لا روکو ، که در پایان جنگ جبران ناپذیر بود ، PRL به تاسیس RPF کمک کرد. این کتاب به ما اجازه می دهد یک زندگی داخلی غنی ، متشکل از امید در پرتو یک زمینه سیاسی جدید ، ترس از پرتوی واقعیت جدید بین المللی ، اما همچنین تقسیم و تفرقه پیرامون مهمترین گزینه های ایدئولوژیک آن لحظه را کشف کنیم. زندگی او کوتاه بود اما از شدت زیادی برخوردار بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)