دانلود pdf کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (DR کنگو) از سال 2006 در مسیر تمرکززدایی سیاسی – اداری بوده است. این کار ، با توجه به پرونده استان کیوو جنوبی ، سوال می کند که چگونه اداره پارلمان استان نقش خود را بازی می کند یا خیر. این عوامل و فرایندهایی را شناسایی می کند که در ایجاد این وضعیت موثر هستند و بنابراین کار پارلمان استان را به سمت رضایت بخش یا ناخوشایند سوق می دهد ، نه تنها برای خود ارگان پارلمان ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی که نماینده آن است و به نمایندگی از آن عمل می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu