دانلود pdf کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو ، مانند سایر کشورهای آفریقایی ، از سال 1990 دستخوش تغییرات سیاسی شده است که ساختار داخلی نهادی و سیاسی را تحت الگوی دموکراتیک سازی برهم زده است. در این زمینه است که ما باید ظهور دادگاه های قانون اساسی را تعیین کنیم. آنها با مداخلات پویای خود در ایجاد یک قانون قانون دموکراتیک ، یک مسیر تحلیلی ارائه می دهند که نویسنده پیشنهاد می کند در یک رویکرد مقایسه ای بر اساس کسانی که ارزش خود را در این زمینه اثبات کرده اند ، مطالعه کند. در مورد خاص DRC ، نویسنده روشهای بهتر لنگر انداختن این نهاد را برای بهبود زندگی مدنی ، تضمین نهایی احترام به قانون ، یک وسیله مهم در تحکیم روند دموکراتیک بیان می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle