دانلود pdf کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می توان فهمید که مردم در کاری که انجام می دهند موفق می شوند در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها ایجاد می شود؟ این نگرش است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسنده نشان می دهد که دومی با حفظ پیوندهای قوی وابستگی به سختی می توانند از منطقه راحتی خود خارج شوند. اولی ها ذهنیت مستقل تری دارند ، احساس مسئولیتی که باعث می شود بتوانند بدانند کجا هستند ، به کجا می روند و آیا به تدریج به سمت هدف خود می روند. این کتاب ، پس از یک مطالعه تشخیصی ، روشی را پیشنهاد می کند که به تغییر ذهنیت کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès