دانلود pdf کتاب La rupture du sens commun : Deleuze, lecteur de Kant

[ad_1]

این کار به شباهت جریان واقعی در فلسفه های کانت و دلوز می پردازد. خوانش دلوزین از كانت بر رابطه بین دانشكده ها متمركز است: این روابط چیست و چگونه ممكن است؟ این سخنرانی به صورت انتقاد از عقل سلیم ، با فرض هماهنگی داده شده بین جریان ها صورت می گیرد. زیر سوال بردن این هماهنگی پیش فرض های اخلاقی و سازوکارهای سیاسی را آشکار می کند. برخورد ، والا و سزار راهی برای فرار از آن خواهد بود. نویسنده از این فرضیه دفاع می کند که انتقال از آرمان گرایی استعلایی کانتی به تجربه گرایی استعلایی دلوزین در کنار گذاشتن حالت مکاتبه جریان ها و در نتیجه جستجوی و اختراع ارائه واقعیت است که مشمول عینیت نیست و هویت ذهنی است.

[ad_2]

دانلود کتاب La rupture du sens commun : Deleuze, lecteur de Kant