دانلود pdf کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

2042- از سایه ها ، محافظ خیابانی حیله گر و بی وجدان سابق ، اوركا امپراتوری قدرتمندی را بنا می كند. در سیاست ، اقتصاد و رسانه ، او خود را آرام و با توجه نشان می دهد ، در حالی که ارتباطات قدیمی او در خیابان برای رسیدن به اهدافش ، مهم نیست که چه باشد. چه کسی کنار جاده خواهد افتاد؟ چه توافق نامه ها و اتحادهای جدیدی جعل می شود؟ و در آخر چه کسی سود را حفظ خواهد کرد؟ آن را در جلد دوم حماسه پایان جهان Les Ombres Grimpantes کشف کنید – آینده ای نزدیک! “چگونه شما یک امپراتوری می سازید؟ ممکن است بپرسید ملکه سه گانه ها پاسخ می داد: “با خون ، استقامت و استقامت.”

[ad_2]

دانلود کتاب La Reine des Triades