دانلود pdf کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها این استاد کرسی قانون تعهدات ، یعنی دین Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI فراهم می کند ، بلکه همچنین ایده های کلیدی است که وی را مشخص می کند: ماهیت وراثتی این تعهد. ، احترام به کلمه داده شده از ماده 33 قانون مدنی کتاب III ، اثر الزام آور قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قراردادها ، نقش قاضی در قرارداد ، اما مهمتر از همه ایده جبران خسارت توسط نویسنده خسارت. این مخلوط ها امکان ایجاد بحثی را فراهم می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون تعهدات شود.

[ad_2]

دانلود کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI