دانلود pdf کتاب La carrière de craie

[ad_1]

این تواریخ به وقایع واقعی می پردازد ، که فقط منابع مربوط به مکان ها و نام خانوادگی آنها تغییر کرده است. این در مورد سرنوشت تقریباً پیش پا افتاده یک مدیر اخراج شده است ، خیلی دیر برای استخدام شدن. او شغل ، خانواده و خانه خود را از دست می دهد. سقوط خاص آن در شرایطی رخ می دهد که یک شهر کوچک در حال رکود است ، زیرا از تنها شرکتی که اقتصاد خود را پشتیبانی می کند محروم است و در حال جابجایی است. قهرمان با کشف اسرار زندگی خودش موفق می شود سرنوشت شهر خود را تغییر دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب La carrière de craie