دانلود pdf کتاب Knowledge in Modern Philosophy

[ad_1]

فلسفه دانش: یک تاریخچه تاریخچه یکی از بزرگترین چالشهای فلسفه غرب را ارائه می کند: درک ماهیت دانش. از لحاظ زمانی به چهار قسمت تقسیم می شود و از مفهوم دانش پیشنهادی ، دفاع ، جایگزینی و پیشنهاد مجدد فیلسوفان باستان ، قرون وسطی ، مدرن و معاصر پیروی می کند. این جلد س questionsالاتی راجع به علم و دین در قرن 17 ، 18 و 19 و کارهای دکارت ، هابز ، کانت و لایب نیتس را بیان می کند. : یک تاریخ شامل آنچه اساسی است و در معرفت شناسی معاصر تکامل می یابد. تحت نظارت یک تیم بین المللی از فلاسفه برجسته و شامل 50 فصل به سفارش ویژه است. این مجموعه مهم در مورد یکی از مهمترین مباحث فلسفه است.

[ad_2]

دانلود کتاب Knowledge in Modern Philosophy