دانلود pdf کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه کتاب شامل رویه های بررسی شده از همایش های برگزیده سازمان یافته توسط انجمن بین المللی ژئودزی است. این مقاله عمدتاً با مباحث مربوط به علوم زمینی ژئودزی سروکار دارد: چارچوب مرجع زمینی ، میدان گرانشی زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت و مهندسی.

[ad_2]

دانلود کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015