دانلود pdf کتاب Interdisciplinary Research: Process and Theory (NULL), 4th Edition – Original PDF

[ad_1]

تحقیقات بین رشته ای: فرایند و نظریه آلن اف. رپکو و ریک سزوستاک ارائه دهنده ای جامع و منظم از فرایند تصمیم گیری بین رشته ای با استفاده از کارهای دانشجویی و تخصصی از علوم طبیعی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی و حوزه های کاربردی است. رویکردهای مبتنی بر مسئله و یادگیری ، چاپ چهارم شامل بحث گسترده ای درباره معرفت شناسی است. خلاقیت در فرآیند تحقیق بین رشته ای ؛ سوگیری تأیید و رسانه های اجتماعی ؛ فلسفه ادغام ؛ الگوهای کار دانش آموزان ، نقشه برداری و اهمیت انجام تحقیقات مستقل هنگام کار در این کتاب.

[ad_2]

دانلود کتاب Interdisciplinary Research: Process and Theory (NULL), 4th Edition – Original PDF