دانلود pdf کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقالات منتخب تجدید نظر شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک در اقتصاد ، IE 2016 را که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد ، تشکیل می دهد. 10 مقاله کامل و 4 مقاله کوتاه ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از میان 31 مقاله ارسالی گسترده برای این کتاب انتخاب شده است. آنها به بخشهایی درباره سیستمهای توزیع شده ، پذیرش سیستمهای اطلاعاتی ، نمایش و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های خاص دامنه و مدلهای محاسباتی سازمان یافته اند. این جلد همچنین شامل یک فصل دعوت شده به طول کامل مقاله است.

[ad_2]

دانلود کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers