دانلود pdf کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته در اقیانوس هند از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. در این بخش موضوعات مختلفی از بازی بزرگ قدرتهای بزرگ در هند و اقیانوس آرام و اقدامات متقابل چین تا خواسته های متقابل چین و هند و درگیری های بالقوه در اقیانوس هند مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله همچنین به روابط بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین می پردازد و یک تحلیل عمیق از چشم انداز جاده ابریشم دریایی قرن 21 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?