دانلود pdf کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی برای تشخیص الگو را بر اساس ترکیبی از قوانین بین نقاط مهم ادراکی (PIP) و نمایش رویکرد کل نمادین (SAX) بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) توصیف می کند. روش پیشنهادی در برابر داده های شاخص S & P500 آزمایش شده است و تمام نتایج بدست آمده از استراتژی Buy & Hold پیشی می گیرند. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX