دانلود pdf کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک سوال اساسی می پردازد: شناخت چگونه در تاریخ بشر پدید آمده است؟ از منظر فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به س approachesال می پردازد و شواهد مربوط به منشأ تاریخی فعالیت شناختی را تحلیل می کند. ادغام اطلاعات مربوط به تفاوت های بین فرهنگی در دستاوردهای عصب روانشناختی ؛ و بحث کنید که چگونه اتخاذ یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به درک بهتری از شناخت کمک کند. سرانجام ، دستورالعمل های کلی برای تحقیقات آینده در این زمینه را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective