دانلود pdf کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب بینشی از عوارضی که آموزش عالی در حال حاضر در جهان عرب تجربه می کند ، ارائه می دهد. این مقاله بحث می کند که آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی در کشورهای عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است وقتی که آنها در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، علایق ، نگرانی ها و درگیری های متعدد متفاوت باشند. جامعه عرب بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت دولت خود برای آموزش عالی دارد تا بتواند چالش ها و خواسته های فعلی را برآورده کند. مدیریت آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش هایی در دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی با هدف ایجاد جرقه ای برای امید به آینده بهتر با درک بهتر نحوه حرکت به جلو نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities