دانلود pdf کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامپلر ارتباط زیادی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیبات دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ بدون انجماد قابل مشاهده نشان می دهد. نویسنده همچنین می گوید که عملیات حرارتی مستقیم بهتر از عملیات حرارتی غیرمستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری است.

[ad_2]

دانلود کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems