دانلود pdf کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از جدیدترین دانش در زمینه تحول سریع تحقیق در زمینه تعامل گازهای گلخانه ای با سیستم های رس است. نتایج غیر منتظره از جدیدترین مطالعات – مانند جذب فوق العاده زیاد و پسماند جذب خاک رسهای تورم – فعالیت نظری را در این زمینه جذاب تحریک کرده است. دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) تورم ناشی از درهم آمیختگی مولکول های آب و تا حدودی مولکول های CO2 در لایه های رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییر فرکانس غیرمعمول در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول های میانی و کربناته شتابی بعدی تنها با مدل سازی مکانیک کوانتوم می تواند مقابله کند. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) برای پیشرفته ترین تلاشهای تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces