دانلود pdf کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice

[ad_1]

براساس مقالاتی از چهارمین سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستم های تجارت (BSLAB) در سال 2016 ، این جلد با ارائه بینش هایی در مورد پیشینیان تفکر سیستم ها در سیستم تجارت ، به ادبیات مدیریت تجارت ، سازمانی و نوآوری کمک می کند. سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه های سیستم های تجاری از منظر سیستمی ، از حوزه های مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی و جامعه شناسی ، به چالش های اقتصادی و اجتماعی فعلی جهانی می پردازد. به طور خاص ، سمپوزیوم 2016 بر مشارکت های معرفتی ، نظری ، روش شناختی ، فنی و عملی متمرکز است که نشان دهنده پیشرفت های نظریه و عملکرد سیستم های حکمرانی برای رسیدگی به چالش های کنونی و آینده در اقتصاد جهان است. مشارکتها با استفاده از فعالیتهای مدیریتی سازمانی و مدیریتی جدید با هدف نوآوری و حاکمیت سازمانی ، کاربرد تفکر سیستم در مدیریت را کشف می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice